Duke - The Fuqua School of Business

Faculty Profile

Xu  Jiang

Xu Jiang

Assistant Professor

Academic Area
Accounting

Teaching / Research Interests:

Contact Information:
Professor Xu Jiang
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
p. +1.919.660.7928