PhD Profile

Heqing Zhu

Heqing Zhu

 

On the Job Market

Contact Information:
Heqing Zhu
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
heqing.zhu@duke.edu

Learn More

Personal Page