PhD Profile

Wei Wei

Wei Wei

 

On the Job Market

Contact Information:
Wei Wei
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
wei.wei@duke.edu

Learn More

Personal Page