PhD Profile

Ying Xue

Ying Xue

 

Contact Information:
Ying Xue
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
ying.xue@duke.edu