PhD Profile

Bo Zhou

Bo Zhou

 

Contact Information:
Bo Zhou
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
bo.zhou@duke.edu

Learn More

Personal Page