PhD Profile

Huihui Wang

Huihui Wang

 

Contact Information:
Huihui Wang
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
huihui.wang@duke.edu