PhD Profile

Jinzhao Du

Jinzhao Du

 

Contact Information:
Jinzhao Du
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
jinzhao.du@duke.edu