PhD Profile

Yiting Deng

Yiting Deng

 

Contact Information:
Yiting Deng
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
yiting.deng@duke.edu