PhD Profile

Yue Qin

Yue Qin

 

Contact Information:
Yue Qin
Duke University: The Fuqua School of Business
100 Fuqua Drive
Durham, NC 27708
yue.qin@duke.edu